Công bố thông tin về việc thay đổi trụ sở chính của công ty

- Căn cứ vào Giấy phép số 13/GPĐC-UBCK (Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ) được ban hành ngày 17  tháng 06 năm 2015 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen (LotusIMC) xin được thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty như sau:

Địa chỉ trụ sở chính mới:      Phòng 1806, tầng 18, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại:                           04 32222753

Fax:                                            04 32222754

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Giám đốc

 

 

NGUYỄN ĐỨC TÀI

(đã ký và đóng dấu)

 

Ảnh Hoạt Động